22 המלצות במיסוי לעצמאיים להיערכות נכונה לתום שנת המס 2021

10 0

המלצות לעצמאיים לתום שנת המס  2021 – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה, אנו שמחים להגיש עבור ציבור העצמאיים רשימה של 22 המלצות להיערכות נכונה בתחום המס לתום שנת המס 2021. המידע הוא תמציתי ואין בו להוות תחליף לייעוץ אישי.

 • חשוב לוודא שלמות אסמכתאות לגבי ההוצאות שהוצאו במהלך השנה לטובת הפקת ההכנסה. חוסר שלמות בהוצאות יגרור חבות מס וביטוח לאומי גבוהה ממה שנדרש ולכן היערכו מראש לפני שהשנה מסתיימת.
 • הצהרת עוסק פטור לשנת 2021 תדווח באמצעים מקוונים בלבד עד לתאריך 31/01/2022. חזור העסקאות של עוסק פטור לשנת 2021 הינו 99,893 ₪.  במידה ועברתם את סכום הפטור יש ליידע בהקדם את המשרד האזורי.
 • עובד עצמאי שיש לו הכנסה מעסק חייב להפקיד באופן עצמאי לחיסכון פנסיוני. רצוי לדעת שישנה חשיבות להפקיד לפנסיה כל חודש כדי לשמור על הכיסוי הביטוחי. הפקדות לפנסיה מקנות הטבת מס.
 • עובד עצמאי רשאי להפקיד באופן עצמאי עד 4.5% מההכנסה השנתית ועד 11,835 ש"ח בשנה לקרן השתלמות וליהנות מהטבת מס שתתבטא בהקטנת ההכנסה לצורך חישוב המס לתשלום בשנת המס. רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 18,480 ₪.
 • הפסד עסקי שנוצר בשנת 2021, ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה מכל המקורות באותה שנת מס ולכן מומלץ להקדים הכנסות לשנת המס השוטפת כגון מכירת מקרקעין או הכנסות משכר דירה וזאת על מנת שיהיה ניתן לקזז את ההפסד העסקי שנוצר בשנת המס כנגד אותן הכנסות.
 • עצמאיים ששוקלים מכירת רכוש קבוע ישן (ברווח הון) בעסק ומנגד בכוונתם לרכוש ציוד חדש, רצוי שישקלו להפעיל את סעיף 96 לפקודה המאפשר דחיית המס על רווח הון בשנה השוטפת בגין מכירת הציוד הישן.
 • על מנת שחובות אבודים של לקוחות בעסק יירשמו כהוצאה מוכרת בספרי העסק, נדרש מבעל העסק להוכיח שעשה מאמצים לגבות את החוב ולכן יש לתעד פעולות גבייה שבוצעו על ידו (בהוצל"פ) או באמצעות עורך דינו.
 • מקדמות המס לרשות המסים נקבעות לפי שיעור מהמחזור או לפי סכום קבוע. רצוי לבחון את שיעור המקדמות ולערוך דוחות מס משוערים לשנת המס הנוכחית בהקדם, כדי לוודא שאין הפרשים ניכרים בין המקדמות לבין המס המשוער. אם יימצא הפרש, ניתן  להגדיל את המקדמות ולשלם את החוב. עצמאי שידאג לשלם את חוב המס של השנה השוטפת עד 31.1.22, יהיה זכאי לפטור מלא מריבית וה"ה.
 • 52%  מהתשלום עבור מקדמות דמי ביטוח לאומי (לא כולל דמי בריאות), מותר כניכוי מההכנסה החייבת בדוח המס. עצמאי שנדרש להגדיל מקדמות ומעוניין לקבל את מלוא הטבת הניכוי בשנת המס הנוכחית, חייב לעשות את השינוי לפני תום השנה ולבצע את התשלום עד 3 במרץ בשנת 2022.
 • הזיכוי על תרומות בשיעור 35% מסכום התרומה, שנתרמו למוסדות ציבוריים מאושרים, יינתן אם סכום התרומות עלה מעל 190 ש"ח בשנת המס 2021.
 • הגדלת הוצאות- רכישת שירותים ומוצרים מסוימים, שאינם מלאי עסקי. מי שמדווח על בסיס מזומן חייב גם לשלם את התמורה בפועל עד סוף השנה. כל זאת, אם הרכישה היא בסכומים סבירים והיא נעשתה במהלך הרגיל של העסק. כל הפרזה בנדון עלולה לגרום לפסילת ההכרה בהוצאה לצורכי מס השנה וייחוסה לשנים הבאות. ההוצאות לעניין זה הן בדרך כלל לפרסום, ליחסי ציבור, לתיקונים, לאחזקה, לספרות, לייעוץ עסקי ומשפטי, לייעוץ שיווקי ולאנשי מקצוע אחרים הנותנים שירותים לעסק, לדמי חבר לארגונים מקצועיים, לנסיעות לחו"ל, להשתתפות בכנסים, בוועידות, בתערוכות וכדומה. הוצאות אלה אפשר להקדים לשלם לפני סוף השנה.
 • עורכי דין, המנהלים חשבונות בנק מסוג עובר ושב, בהתאם לתקנה 5 ו- 6 לתקנות מע"מ, לטובת פיקדונות מלקוחות והחזר הוצאות ללקוחות, טוב יעשו אם יבדקו את יתרת הפיקדונות לפני תום שנת המס. כספי פיקדונות "עומדים" מעבר לשישה חודשים ו/או יתרה עודפת שקיימת בחשבון הפיקדון שלא שמשה לתשלום הוצאות ולא הוחזרה ללקוח, דינם הכנסות משכר טרחה שמחייבים הנפקת חשבונית מס/קבלה. בדיקה מבעוד מועד מאפשרת גילוי טעויות ותיקונן ובכך מונעת תשלום קנסות וריבית מיותרים.
 • מיסוי שוק ההון מבוסס על עקרון המימוש. כאשר נייר ערך ממומש חל אירוע המס, וכך נוצר בהתאמה רווח הון שחייב במס או הפסד הון. משקיעים אשר במהלך השנה הניבו רווחים בשוק ההון ממכירת ניירות ערך ו/או קיבלו דיבידנדים וריביות מניירות ערך – יהיו חייבים במס בהתאם לשיעורים שנקבעו בדין. כדי למזער את תשלום המס מומלץ לממש השקעות שגלום בהן הפסד הון לפני תום השנה. הפסד הון ניתן לקיזוז כנגד רווחי הון ובמקרים רבים גם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד, והיתרה תועבר לקיזוז כנגד רווחי הון בשנה הבא וכך יהיה ניתן להקטין את חבות המס.
 • בשנים האחרונות שמה רשות המסים דגש על המיסוי בזירת הקריפטו והבהירה את עמדתה לפיה יש לסווג מטבעות דיגיטליים כ"נכס" לצורכי מס ולא כמטבע. בהתאם לכך, כל מי שמימש מטבעות במהלך השנה, לרבות החלפת מטבע אחד באחר, נדרש לוודא לפני תום שנה האם נוצרו לו רווחים בפעולות אלו החייבים בדיווח ותשלום מס רווח הון. כמו בסעיף הקודם, יש לשקול מימוש מטבעות או נכסים אחרים שגלום בהם הפסדים לפני תום השנה לצורך קיזוז. לפרטים נוספים היכנסו לאתר.
 • פחת מואץ – כדי לתמרץ רכישת רכוש קבוע ולעזור לעסקים על ידי הקדמת הוצאות נחקקה הוראת שעה לפחת מואץ במסגרת תקנות מס הכנסה. התקנות מקנות כפל שיעור פחת לרכוש קבוע שנרכש בין 1/9/2020 ל-30/6/2021.
 • בנוסף, על מנת למזער את הנזקים הקשים בתקופת הקורונה ולשמור על הפעילות הקיימת, בפגיעה מינימלית, נדרשו עסקים להיערך ולרכוש עבור העובדים, תוכנות ואפליקציות בטכנולוגיות מתקדמות. סעיף 17(6) לפקודה קובע כי הוצאות הוניות כאמור, יותרו בניכוי כהוצאה שוטפת בתנאי שמדובר ב"הוצאות בנקיטת אמצעים למניעת פגעי טבע אחרים שייקבעו". נגיף הקורונה הוא ללא ספק עונה להגדרה פגע שמקורו מן הטבע.
 • על פי גישת רשות המסים, עסקים המדווחים בדרך כלל על בסיס מזומן ידווחו כך גם על מענקי הקורונה.
 • לקראת סוף שנת המס, רשות המסים בישראל נוהגת לדרוש הצהרת הון מנישומים, לצורך אימות ובחינת סבירות של דוחות המס שהוגשו. מוטב להכין מראש את הנתונים והמסמכים לסוף השנה כדי להקל על המייצג בעת העריכה.
 • אחת למספר שנים, נוהג פקיד השומה לבקר את ספרי העסק ולעתים גם לבקר באופן אקראי פיזית במקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית, וזאת במטרה לבדוק אם ניהול ספרי העסק ע"י בעל העסק מתבצע באופן תקין. חשוב מאוד, לפני תחילת שנת 2022 לוודא אלו הוראות ניהול ספרים חלות על העסק. האחריות על ניהול ספרי העסק היא של בעל העסק בלבד.
 • יש לשמור את מסמכי מערכת החשבונות, במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר. כלומר, לאחר 31/12/2021 ניתן להשמיד את ספרי החשבונות של שנת 2014, בתנאי שהדוח של אותה שנה הוגש עד 31/12/2015.
 • אושרה הפחתת תקרת הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן, כך שהסכום המרבי שיותר לתשלום אצל עוסק יעמוד על 6,000 ₪ במקום 11,000 ₪, ובין אנשים פרטיים יעמוד על 15,000 ₪ במקום 50,000 ₪, למעט בעת רכישת רכב ע"י אדם פרטי, שם התקרה תעמוד על 50,000 ₪. הפחתת סכום התקרות, יכנס לתוקף ב-1 באוגוסט 2022.
 • המועד האחרון להגשת הדוח על ההכנסות לשנת 2021 של נישום עצמאי, אשר מנהל את פנקסי חשבונותיו בשיטה חד-צידית, (ולא חייב בהגשת דו"ח מקוון) הוא עד 30.4.22 המועד האחרון האמור של הגשת דוח מקוון – עד 31.5.22 רשות המסים בישראל נוהגת לאשר ארכות להגשת הדוח האמור, בתנאים מסוימים. באופן רגיל, אין מטילים סנקציה בדרך כלל על מי שאיחר עד חודש בהגשת הדוח. לאחר מכן מוטל קנס על מי שבלי סיבה מספקת לא הגיש את הדוח במועד.

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: שוק ההון, נדל"ן, הייטק, מסחר ופיננסיים. המשרד מספק ייעוץ מס ליחידים וחברות, הגשת דוחות מס והצהרות הון לרשויות המס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח מומחה במיסוי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

תמונה pixabay

Related Post

מכירות בעת משבר

Posted by - 30 ביוני 2020 0
פוסט משבר קורונה, בשוק של קונים, ששוקלים מחדש את הרגלי צרכנותם, האמרה – מכירות או לא להיות, רלוונטית יותר מתמיד.…
כלי נגישות